बुढानिलकण्ठ, २
०१-४३७००९२
sganeshss@gmail.com

यस विद्यालयको SEE परीक्षा केन्द्र सम्बधि सूचना

SHREE GANESH MA.VI.

यस विद्यालय बाट SEE परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र महाँकाल जनजागृत विद्यालय गोल्फुटार कायम भएको जानकारी गराइन्छ .

Leave a Reply

Your email address will not be published.